HAK EHLİYETİ 

Hak edinebilmek, borç altına girebilmektir (MK.8). Bunun için insan olmak yeterlidir.

HAK 

Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir yetkidir. Eşya hukuku açısından haklar, ayni haklar ve şahsi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ayni hak herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; mülkiyet hakkı. Şahsi hak ise sadece sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürülebilen haklardır. Örnek; kira hakkı.

HARÇ 

492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işlemlerinden, verilen tapu hizmeti karşılığında alınan paradır. Günümüzde tapu harçları T.C. Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası tüm şubelerine yatırılabilmektedir. Harcı yatırılmadan tapu işlemi yapılamaz. Yapan memur sorumlu olur.

HARİCİ

Resmi olmayan. Harici satış: Tapu dairesi dışında kişilerin kendi aralarında yaptıkları gayrimenkul satışı.

HARİTA 

Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli ölçekte küçültülerek, bir altlığa çizilmiş şekline harita denir.

HAYMATLOS 

Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi.

HAZİNE ARAZİSİ 

Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi. Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği gibi, tapuya tescil edilmemiş araziler, dağlar, tepeler, kayalar, göller, nehirler, dereler de hazinenin mülkiyetinde sayılır. Tescili olanlara hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler denir. Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı mümkündür.

HAZİNE-İ MALİYE 

Maliye Hazinesi.

HEYELAN 

Toprağın, taşların veya kütle halinde tabakaların, yerçekiminin etkisiyle eğim doğrultusunda hareket etmesine yer kayması ya da heyelan adı verilir.

HISIMLIK 

Akrabalık (MK.17). Kan hısımlığı ve kayın hısımlığı olarak iki türü vardır.

HİSSE ÇÖZÜMÜ

Parselin ortaklarının, öteki ortaklardan bağımsız olarak tek başlarına payları üzerinde tasarrufta bulunabilmesinin sağlanması; bireyselleştirme (ferdileşme) yapılmasıdır.2981 sayılı İmar Affı Yasası’nın10/c maddesi uyarınca yapılan iyileştirme (ıslah) imar uygulaması sırasında payların çözülmesi olanaklıydı.3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine dayalı olarak yapılan imar uygulamalarında, ortaklandırılmış parsellerindeki payların (hisselerin) çözülmesi (bireyselleştirilmesi), başka bir deyişle birlikte mülkiyetten bağımsız mülkiyet durumuna geçilebilmesi olanaklı değildir.Pay çözümü yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ile 2981 sayılı Yasa’ya 3290 sayılı Yasa ile eklenen “Ek Madde 1” birlikte uygulanmalı ve “Ek Madde 1” de belirlenen koşullar sağlanmalıdır. Buna göre; ortaklar arasında toprakta (zeminde) bir paylaşım olacak ve imar planı da olduğu gibi uygulanacaktır. Söz konusu koşulların sağlanması durumunda, 3920 sayılı Yasa’dan (07.06.1986 gününden) önce özel operasyona dayalı ya da pay karşılığı satın alınmış olan yerlerde ortaklar arasında bir tür paylaştırma yapmak yoluyla bireyselleştirme olanaklıdır. Ve bu durumda, belediye il özel yönetimlerine (valiliklere) kendiliğinden pay çözme yetkisi verilmiştir. Öte yandan, mülkiyet ilişkilerini düzenleyen temel yasa niteliğinde olan Medeni Kanunu’nun 699. Maddesi uyarınca, paylı mülkiyetin sona ermesi ancak paydaşların tümünün onayı ya da yargı kararı ile olanaklı olabilmektedir ki, bunun en önemli gerekçesi, pay olarak birbirinden ayrılan ya da bağımsızlaştırılan parçaların eşdeğer olup olmadığına ancak paydaşların ya da paydaşların aralarında anlaşamamaları durumunda yargının karar verebilecek olmasıdır. Medeni Kanunu’nun bu düzenlemesi karşısında, belediye encümeninin pay çözme yetkisi olmaması gerekir. Buna karşın, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2981 sayılı İmar Affı Yasası’ndan aldığı yetkiyle imar uygulaması yapan belediye encümenleri ya da il özel yönetimlerinin paydaşların onayı olmadan verdikleri pay çözümü kararları karşısından yargı yoluna başvurarak, pay çözümünün iptal edilmesi ya da paylaşım biçiminin değiştirilmesini sağlamaktan başka çözüm yolu bulunmamaktadır.

HİSSE TEVHİDİ 

Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir. Bu tescil için talebe gerek yoktur, müdürlükçe kendiliğinden yapılması zorunludur.

HİSSE 

Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.

HÖYÜK

Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepelerdir.

HÜCCET

Zilyetlik belgesi.

Gold

Bilgilendirme

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerez politikamızı okumak için tıklayınız. Çerez kullanım tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz.

x