K.V.K.K Aydınlatma Metni


KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin güvenliğine gösterdiğimiz özen ve hassasiyet ile; buverilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kişisel VerilerinKorunması Kanunu hakkında Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve DanışmanlıkA.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel bilgileriniz, ilgili metinde açıklandığı gibi Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere

açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.


İşbu Kişisel Verilerin Korunması hakkında aydınlatma metni Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacı ile düzenlenmiştir.

İlgili mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Madde kapsamında Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, kişisel veri sahibini, aşağıda yer alan konularda aydınlatmayı amaç edinmiştir;

·        Veri sorumlusu olarak Şirket’in ve varsa temsilcisinin kimliği,

·        Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

·        Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

·        Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,

·        Kişisel veri sahibinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları

 

Bu Kapsamda;

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamdatoplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanankişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veriişleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

İlgili kişinin hakları şunlardır; Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, İşleme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek, Kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilmek, Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu taleplerinin üçüncü kişilere iletilmesi, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etmek haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.  Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, başvuru sahibi’ nin şahsen başvurusu, Noter vasıtasıyla, yâda5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Firmamıza iletilebilecektir.  

 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Aşağıda,  yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde, 2661/1. Sok. No:4/15, 06810 Çankaya/Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde, 2661/1. Sok. No:4/15, 06810 Çankaya/Ankara

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla 

gold@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

** Lütfen Başvurularınızda Firmamız ile olan ilişkinizi (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi, hissedar gibi) ve KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

Gold